Polityka prywatności

Polityka prywatności
dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych w firmie RAJA Design

Firma RAJA Design dokłada wszelkich starań, aby Pani/Pana prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 16 maja 2018 r.
Polityka Prywatności odwołuje się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy oraz jak dbamy o ich bezpieczeństw, a także o przysługujących Pani/Pana prawach związanych z ochroną danych.

Niniejsza polityka prywatności obejmuje informacje w zakresie ochrony danych osobowych wobec osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym wspólników spółki cywilnej), osób fizycznych reprezentujących klienta, pełnomocników oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy. Osoba odpowiedzialna za podpisanie niniejszej polityki prywatności, powinna poinformować wszystkich swoich pracowników, których deleguje do kontaktu z RAJA Design o postanowieniach niniejszego dokumentu.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest firma RAJA Design Jakub Kaczmarek, z siedzibą w Nowym Tomyślu przy os. Batorego 31/14 – dalej zwana RAJA Design. W razie pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: kontakt@rajadesign.pl

2. Zakres przetwarzanych danych
RAJA Design przetwarza Pani/Pana dane w następującym zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia naszych usług na wysokim poziomie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach i na podstawie wskazanych poniżej:

a) Obsługi zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kieruje (np. wysyłając bezpośrednio e-mail lub przez formularz kontaktowy)
W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego bądź przesłanych w bezpośredniej wiadomości e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

b) W celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
W ramach realizacji naszych umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

c) Przedstawienie oferty naszych usług
W celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty naszych usług.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

d) Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń
Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszych usług płatnych, będziemy przetwarza
Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń,
w tym również: windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych możemy przetwarza
niektóre podane przez Panią/Pana dane osobowe, dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne
do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury).
Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane dokumentacji księgowej, w związku z czym Pani/Pana dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

e) Prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych
w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług RAJA Design,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda.

f) Prowadzenie badań i analiz statystycznych
Wynikiem przeprowadzanych analiz statystycznych nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda.

g) Cele archiwizacyjne
Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.rajadesign.pl (telefonicznie, mailowo, social media itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy
o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.

4. Przekazywanie danych osobowych
Przekazujemy Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności w celu wykonania umowy lub wykonania ciążącego na RAJA Design obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów RAJA Design. Dostawcy usług, którym przekazujemy Pani/Pana dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami.

a) upoważnionym pracownikom RAJA Design oraz innym osobom działającym z upoważnienia Firmy,

b) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie RAJA Design i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z RAJA Design
i wyłącznie zgodnie z poleceniami RAJA Design oraz pod warunkiem zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów realizujących działania w imieniu i na rzecz RAJA Design zaliczają się podmioty świadczące usługi, w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, rachunkowo-księgowej, audytorskiej itd.

c) udostępniamy Pani/Pana dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

5. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych
Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewni
bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:
a) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem

b) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,

c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również
po zakończeniu realizacji Usługi,

e) prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,

f) zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada

g) urządzenia i systemy.

 

6. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywa
dane przez okres, w którym RAJA Design zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

7.1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

g) cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@rajadesign.pl

Jeżeli, występuje Pani/Pan do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiemy na to żądanie bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełni Pani/Pana prośby w możliwie krótkim terminie, spełnimy je w wydłużonym terminie informując uprzednio o jego przedłużeniu.

Kontakt

Zacznijmy już dzisiaj

Studio fotograficzne

ul. Mickiewicza 6
64-300 Nowy Tomyśl